INTERVIEW: Tamsen McDonough from Killjoys at DragonCon 2018

Host Yael Tygiel sat down with Killjoys’ Tamsen McDonough, who voices the spaceship Lucy, to discuss the latest season of SYFY’s hit space drama Killjoys.

— Yael Tygiel