INTERVIEW: Aaron Ashmore from Killjoys at DragonCon 2018

Host Yael Tygiel spoke with Killjoys’ Aaron Ashmore (Johnny) to discuss the latest season of SYFY’s hit space drama Killjoys.

— Yael Tygiel